فانوس

فانوس

فــانــوس هـایــشان ـجــا مــانــد...
تـا مـــا روشنـشـان نگه داریـم
پـس این فـانوس های خـامـوش
از بـــرای چـیـسـت؟؟!
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
بالتــــــ شکستــه است اگـــر
غمتـــــــ مبــاد
شهادتـــــ بال نمی خواهـــد..
حـــــــــال می خواهد
حال را پس از شهادتــــــ می دهند
نه پیش از آن..!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
"" 44 :: گمنام ""
اینجا فانوس گمنامی ایسـت..
گــــمــنـامــی بـجــویــ‌ ـ‌ ـ ـ

آخرین نظرات

دلم گرفته ...

يكشنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۴، ۰۷:۱۸ ب.ظ

دلم برای آن جا که تو آسمانی شدی تنگ شده!
دلم برای صدای شیرینت تنگ شده!
دلم برای فرماندهی تو تنگ است همت جان!
همت عزیز جان من برگرد و سربازم کن نه سربارم!
حاجی کجایی؟؟؟؟؟

پ . ن :: برای این روزهای بنده حقیر دعا کنید..

۹۴/۰۱/۰۹
سعید نوروزی

همت